Inner Banner

الکتروموتورهای صنعتی موتوژن همان طور که از نام آنها مشخص است مصرف صنعتی دارند و با توجه به کاربری سه فاز یا تک فاز تولید می شوند. در این بخش از وب سایت فروشگاهی گل الکتریک انواع الکتروموتورهای صنعتی موتوژن با قیمت و اطلاعات در اختیار شما قرار گرفته ا...

                                                                       ...

قدرت خروجی (KW) 0.09 سرعت در بار نامی (RPM) 2840 جریان نامی (A) ...

قدرت خروجی (KW) 0.18 سرعت در بار نامی (RPM) 2750 جریان نامی (A) ...

قدرت خروجی (KW) 0.25 سرعت در بار نامی (RPM) 2825 جریان نامی (A) ...

قدرت خروجی (KW) 0.37 سرعت در بار نامی (RPM) 2825 جریان نامی (A) ...

قدرت خروجی (KW) 0.55 سرعت در بار نامی (RPM) 2830 جریان نامی (A) ...

قدرت خروجی (KW) 0.75 سرعت در بار نامی (RPM) 2795 جریان نامی (A) ...

قدرت خروجی (KW) 1.1 سرعت در بار نامی (RPM) 2825 جریان نامی (A) ...

قدرت خروجی (KW) 1.5 سرعت در بار نامی (RPM) 2830 جریان نامی (A) ...